Polityka prywatności

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie).

Administratorem danych osobowych jest Architekt Kredytu Marcin Adamczyk, ul. Johna Baildona 24/27, 40-115 Katowice,NIP: 6411021478.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów – do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji marketingu produktów i usług Architekt Kredytu Marcin Adamczyk, ul. Johna Baildona 24/27, 40-115 Katowice,NIP: 6411021478.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, tj. zgoda osoby, której dotyczą dane.

Dane osobowe przechowywane są przez okres do czasu  odwołania zgody wobec przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, odmowa podania danych osobowych wiąże się z niemożliwością wykonania umowy.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem zgody.
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.